polski
English
polski
akt notarialny
English
notarial deed
według prawa o notariacie, dokument poświadczający dokonanie czynności prawnych, sporządzony w całości przez notariusza, następnie odczytany stronom i podpisany przez zainteresowanych.