polski
English
polski
analiza
English
analysis
metoda badawcza, w której przedmiot badań jest rozpatrywany w jego podziale na części składowe.