polski
English
polski
atrybut opisowy
English
descriptive attribute
w odniesieniu do obiektu przestrzennego, atrybut, którego wartości stanowią dane opisowe (patrz: dane opisowe).