polski
English
polski
azymut geograficzny astronomiczny
English
astronomic azimuth
kąt między dwiema płaszczyznami przecinającymi się wzdłuż linii pionu w punkcie obserwacji, z których jedna, stanowiąca płaszczyznę południka miejscowego, przechodzi przez biegun północny, a druga wyznaczona jest przez punkt celu.

W definicji tej występuje linia pionu, której kierunek w danym punkcie jest zgodny z kierunkiem siły ciężkości w tym punkcie.