polski
English
polski
baza danych relacyjna
English
relational database

relacyjna baza danych (patrz: relacyjna baza danych)