polski
English
polski
cyfrowy model krajobrazu
English
digital landscape model
w znaczeniu określonym przez Europejską Asocjację EuroGeographics – wektorowy model danych geoprzestrzennych dedykowany obiektowym topograficznym bazom danych.
Określona w takim modelu struktura danych umożliwia dokonywanie analiz przestrzennych i wiązanie obiektów geograficznych z innymi danymi zewnętrznymi. Takie bazy danych mogą zawierać w sposób pośredni lub bezpośredni dane topologiczne. Obiekty geograficzne, a także ich atrybuty i powiązania miedzy nimi są odniesione do pojęć odpowiadających bytom rzeczywistym.

Akronim: DLM
Porównaj: cyfrowy model kartograficzny (patrz: cyfrowy model kartograficzny)