top of page
English
automated feature recognition
polski
English
polski
zautomatyzowane rozpoznawanie obiektów
rozpoznawanie obiektów kartograficznych na mapach dostępnych w postaci cyfrowej, stosując oprogramowanie korzystające z metod rozpoznawania wzorców (patrz: rozpoznawanie wzorców).

bottom of page