w INSPIRE, proces opracowania specyfikacji zharmonizowanych produktów danych oraz wdrożenia niezbędnych rozwiązań celem przekształcenia istniejących danych przestrzennych na dane przestrzenne spełniające wymogi interoperacyjności.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com