w rozumieniu ustaw o środowisku w Polsce, ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia Ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, które znajdują się w stanie naturalnym lub przekształconym w wyniku działalności człowieka.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com