funkcja zmiennych losowych w próbce służąca do estymacji (patrz: estymacja) parametru populacji. Estymator charakteryzuje się obciążeniem estymatora, czyli wartością oczekiwaną błędu estymacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com