uzgodnione podejście do interoperacyjności (patrz: interoperacyjność) określające, jak jednostki administracji publicznej, gospodarki i obywatele współdziałają ze sobą na rzecz wspólnego świadczenia usług użyteczności publicznej wewnątrz Unii Europejskiej i poprzez granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Ramy te obejmują słownictwo, koncepcje, zasady, strategie wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki.

Lipiec 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com