miara informacji (patrz: miara informacji) I(z) przenoszonej przez wystąpienie zdarzenia z , o określonym prawdopodobieństwie p(z) wyrażająca się wzorem I(z) = - log p(z).

Przyjęcie podstawy logarytmu określa jednostkę ilości informacji; jednostka odpowiadająca podstawie 2 nosi nazwę shannon.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com