top of page
English
Run-Length Encoding
polski
English
polski
kodowanie RLE
metoda kompresji danych (patrz: kompresja danych) w strumieniu danych cyfrowych polegająca na tym, że zamiast powtarzania kolejnych elementów danych o tej samej wartości podaje się ich liczbę.

bottom of page