English
spectrometer
polski
English
polski
spektrometr
urządzenie służące do pomiaru
1) widma (patrz: widmo) elektromagnetycznego,
2) współczynników załamania promieniowania.