top of page
English
environmental monitoring services
polski
English
polski
urządzenia do monitorowania środowiska
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, lokalizacja i funkcjonowanie urządzeń do monitorowania środowiska i punktów pomiarowo – kontrolnych dla obserwacji i pomiarów emisji, stanu zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu (różnorodności biologicznej, warunków ekologicznych wegetacji itd.) przez organy publiczne lub w ich imieniu.

bottom of page