top of page
English
information content
polski
English
polski
ilość informacji
miara informacji (patrz: miara informacji) I(z) przenoszonej przez wystąpienie zdarzenia z , o określonym prawdopodobieństwie p(z) wyrażająca się wzorem I(z) = - log p(z).

Przyjęcie podstawy logarytmu określa jednostkę ilości informacji; jednostka odpowiadająca podstawie 2 nosi nazwę shannon.

bottom of page