top of page
English
open-source software
polski
English
polski
oprogramowanie otwarte
Podobnie jak oprogramowanie wolne (patrz: oprogramowanie wolne) upowszechniane jest razem z kodem źródłowym umożliwiającym modyfikowanie i udoskonalanie w dostosowaniu do potrzeb użytkownika. Od oprogramowania wolnego różni się rodzajem licencji.

Luty 2018

JG

bottom of page