top of page
English
smart city
polski
English
polski
inteligentne miasto
Według jednej z możliwych definicji jest to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu usprawnienia infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, zmierzając do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i wysokiej jakości życia mieszkańców. W realizacji koncepcji inteligentnego miasta istotne znaczenie ma informacja geoprzestrzenna.

Luty 2018

JG

bottom of page