top of page
English
vectorization
polski
English
polski
wektoryzacja
proces konwersji danych rastrowych (patrz: dane rastrowe) na dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

Dwie fazy wektoryzacji:
- wybór punktów,
- rejestracja współrzędnych.
bottom of page