polski
English
polski
entropia
English
entropy
w teorii informacji, wartość oczekiwana ilości informacji (patrz: ilość informacji) przenoszonej przez wystąpienie jakiegokolwiek ze skończonej liczby wzajemnie wykluczających się zdarzeń.