polski
English
polski
EUROGI
English
European umbRella Organization for Geographic Information

organizacja propagująca rozwój informacji geograficznej w Europie, jej członkami są stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane tym rozwojem.