top of page
polski
English
polski
FIG
English
FIG - International Federation of Suryeyors

Międzynarodowa Federacja Geodetów, której członkiem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

bottom of page