top of page
polski
English
polski
fotogrametria naziemna
English
terrestrial photogrammetry
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych ze stanowisk naziemnych oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page