top of page
polski
English
polski
globalne zarządzanie informacją geoprzestrzenną
English
global geospatial information management
Inicjatywa ONZ realizowana przez Komitet Ekspertów, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w Seulu w roku 2011 z udziałem przedstawicieli 90 państw członkowskich oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się informacją geoprzestrzenną. Komitet prowadzi działalność popierającą, wzmacniającą i koordynującą współpracę międzynarodową pod egidą ONZ dla rozwoju w dziedzinie informacji geoprzestrzennej.

JG

Luty 2018

bottom of page