polski
English
polski
gospodarka oparta na wiedzy
English
knowledge-based economy
gospodarka, w której wiedza stanowi podstawę rozwoju, a istotną rolę odgrywa informacja, edukacja i technika, w tym technologie informacyjne i komunikacyjne.