polski
English
polski
heterogeniczny
English
heterogeneous
różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.