polski
English
polski
informacja przestrzenna
English
spatial information

informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne).