top of page
polski
English
polski
inteligentne miasto
English
smart city
Według jednej z możliwych definicji jest to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu usprawnienia infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, zmierzając do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i wysokiej jakości życia mieszkańców. W realizacji koncepcji inteligentnego miasta istotne znaczenie ma informacja geoprzestrzenna.

JG

Luty 2018

bottom of page