gmina lub wyodrębniona z obszaru gminy miejscowość o statusie miasta lub wyodrębniona dzielnica miasta stanowiąca w polskiej ewidencji gruntów i budynków (patrz: ewidencja gruntów i budynków w Polsce) jednostkę podziału terytorium kraju.

Jednostce ewidencyjnej przyporządkowuje się nazwę oraz identyfikator zgodnie z rejestrem TERYT (patrz: TERYT).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com