kąt mierzony w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez stanowisko instrumentu geodezyjnego, zawierający się pomiędzy rzutami na tę płaszczyznę dwóch linii celowania stanowiących odpowiednio lewe i prawe ramię kąta.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com