polski
English
polski
kowariancja
English
covariance
dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, wartość oczekiwana (patrz: wartość oczekiwana) iloczynu dwóch zmiennych losowych scentralizowanych (patrz: zmienna losowa scentralizowana).