polski
English
polski
krzywa regresji
English
regression curve
dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej zmiennej w zależności od wartości, które przyjmuje druga zmienna.