polski
English
polski
miara informacji
English
measure of information
w teorii informacji, funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia należącego do zbioru możliwych zdarzeń.