polski
English
polski
ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
English
geodetic and cartographic documentation centres
istniejąca w Polsce sieć ośrodków zajmujących się gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (patrz: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem tego zasobu użytkownikom.