polski
English
polski
obserwacja wątpliwa
English
outlier
wynik pomiaru tak znacznie różniący się od innych wyników, że prawdopodobnie nie należy on do rozpatrywanej populacji.