polski
English
polski
obszar górniczy
English
mining area
obszar, na którym wydobywane są kopaliny zgodnie z koncesją.