polski
English
polski
obszar metropolitalny
English
metropolitan area
obszar otaczający wielkie miasto, silnie z nim powiązany pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.