polski
English
polski
okno atmosferyczne
English
atmospheric window
zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne) przepuszczanego przez atmosferę ziemską.