polski
English
polski
opis architektury
English
architecture description
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, zestaw dokumentów opisujących architekturę (patrz: architektura) systemu (patrz: system).