polski
English
polski
Peano krzywa
English
Peano curve
przekształcenie ciągłe odcinka na kwadrat; jest sposobem na ciągłe obejście wszystkich punktów kwadratu po raz pierwszy podanym przez Giuseppe Peano w roku 1890; znajduje zastosowanie w strukturach danych przestrzennych, umożliwiająć przekształcenie przestrzeni dwuwymiarowej na jednowymiarową.

Odpowiada to zastąpieniu tablicy dwuindeksowej tablicą jednoindeksową, czyli plikiem.

Krzywa Peano o kształcie zaproponowanym przez Mortona