polski
English
polski
powierzchnia regresji
English
regression surface
dla zmiennej losowej trójwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej ze zmiennych w zależności od wartości, które przyjmują pozostałe dwie zmienne.