polski
English
polski
próbkowanie
English
sampling
proces konwersji obiektów graficznych o znanych wartościach pewnych atrybutów na zbiór wartości odpowiadających pikselom obrazu rastrowego.

Patrz również przepróbkowanie (patrz: przepróbkowanie).