polski
English
polski
proces biznesowy
English
business process
zbiór powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia przez organizację określonego celu.