polski
English
polski
proces wstępujący
English
bottom-up process
proces rozpoczynający się na najniższym a kończący na najwyższym poziomie abstrakcji.