polski
English
polski
rzeczywistość rozszerzona
English
augmentated reality
Połączenie postrzegania świata rzeczywistego z elementami rzeczywistości wirtualnej (patrz: rzeczywistość wirtualna).

JG

Luty 2018