polski
English
polski
tezaurus
English
thesaurus
w geomatyce, uporządkowany zestaw terminów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, stosowany do określania treści zbiorów danych geoprzestrzennych.