polski
English
polski
wartość odtworzeniowa nieruchomości
English
real property cost value
jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.