stosunek kowariancji (patrz: kowariancja) dwóch zmiennych losowych do iloczynu ich odchyleń standardowych.

Współczynnik korelacji przybiera wartości z przedziału domkniętego [-1, 1] i wynosi 0, gdy zmienne są niezależne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com