polski
English
polski
wykres kołowy
English
pie chart
wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez segmenty koła (przedstawiającego pewną całość, np. 100%) o rozmiarach proporcjonalnych do wartości.