polski
English
polski
wymaganie
English
requirement
w opracowaniu systemów, przyjęty na wstępie istotny warunek, który powinien być przez system spełniony.